Politika integrovaného systému řízení

Společnost MICo, spol. s r.o. má zaveden integrovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 rozšířený o požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834-2, systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001 v oblasti návrhu a výroby výměníků, kotlů, tlakových nádob, konstrukcí a potrubních systémů, výroby a montáže ocelových konstrukcí, oprav a rekonstrukcí vyhrazených tlakových zařízení a návrhu a výroby těsnících komponentů.
Systém managementu kvality dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001 MICo servis, spol. s r.o. je součástí dokumentace MICo, spol. s r.o. v oblasti návrhu a výroby těsnících komponentů, servisu armatur a pojistných ventilů, školení a dozoru nad montáží přírubových spojů.

Vedení společnosti si v rámci strategie pro trvale udržitelný rozvoj integrovaného systému řízení stanovilo následující priority:

 • realizace vysoce kvalitních produktů splňujících požadavky a očekávání zákazníků
 • minimalizace negativních dopadů svých činností na životní prostředí
 • zajištěni vysoké míry bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

K naplnění této strategie se zavazujeme:

 • Plnit požadavky právních předpisů a relevantní požadavky zainteresovaných stran.
 • Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volit kvalitu, která je základní předpoklad konkurenceschopnosti.
 • Poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří pomoc očekávají nebo ji potřebují.
 • Vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které umožní v případě potřeby společně pružně reagovat na požadavky zákazníka.
 • Usilovat o aktivní prevenci znečišťování životního prostředí a používat materiály a technologie s ohledem na jejich vliv na životní prostředí.
 • Vytvářet bezpečné pracovní prostředí a předcházet vzniku úrazů a poškozování zdraví.
 • Podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií.
 • Vytvářet kolektiv spokojených a kvalifikovaných zaměstnanců, kteří jsou sami zdrojem nových myšlenek.
 • Poskytovat potřebné zdroje k dosahování efektivního fungování zavedených procesů.
 • Při rozhodování zohledňovat na prvním místě bezpečnost.
 • Neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém řízení za účelem dosažení jeho vyšší výkonnosti.